Hystoria o těžkých Protiwenstwjch Cýrkwe České

Johann Amos Comenlius, Adam Samuel Hartman, Jan Rosacius

1

Se -+ +

© Digitized by Google

M.JAN HUS

upálen pro pramůu Baji |- w Konſtanchn dne 62. Cerwence 1415.

JAN AMOS KOMENSKÝ.

Biſkup cefkýčh n moramfkých brafři. Rarojen 1592. Jemřel 1672.

—⸗

| | | | 1 1 Digitized by a

-— ODSTORIA. O täzkych | - M | m | M Protiwenſtwich Chgrkwe Ceſke, Dne 00 počátťu gegjho na Wjru Kreſtianſkau obrácení, tv Létu Dáně 894, az do Leta 1632,-

za panowänj Ferdynanda druhého.

© připogením Hyſtorye o Perfefneý Waldenſthch Roku 1655 ftale, ©

S 2 $Hiřberfu, ' v Sana Samuele Landolta, MDCCCXLIV, -

Zalm 129. m. 1, 2, 3, 4, 5.

Welice mne fužorvali hned ob mladoſti mě, renž nynj Izraeli. Welice mne fužos wali hned ad mladofti mě, a wſſak mne nepřemoblí. © Do hřbetě mém orali Dračí, a dlauhé proháněli brázdy fivě: ale $Hofpos bin. afa ſprawedliwh, zpretinal proftranfy bezboznhch. Zahanbeni budau, 4. zpět obracení, wſſicknj fteřjž nenámídj Syona.

©

-= 9 " d —8 8 W

"OVapamoNS

—— 6 , při vydání negprwnegſſim Knizky této w Óollan: bu Léta 1648.

Riſſla tech bnů f vufám, Summa Hyſtorye, o Protiwenſtwich Chrkwe eſtè, ſepſanä před lety čtrnácti, ale na ſwetlo - neropdána pofavád. Dřjčině fem myrozuměl od - Ptritele toho, kterh mi gi na přečtení fivěřil, še přiležitoft pro njž fe ſpiſowala, pominula byla nežli fe napfati mohla: gmenotvitě že Kniha 0 Přučedlnjchh Sana $ora, knij fe toto, mjſto přidamfů připogiti mělo, gij byla m Anglii wyſſla. Zadrzeli fe tedy Spifomatelé této Knüky: vmyſlu gſauc toho pomeſſkänj ktomu vziti, aby fe tjm mice wẽch ſem naͤlezegichch ſhledati, a Hy— ſtorya tim plnẽgi fepfana wydati mohla. Aleje paf od těhož Dřitele fem (rozuměl, že něťteří z těch Éteřj tuto. Hyſtoryj ſhledawali z ſweta mezy tjm odeſſli: ned nemagi ja zlé Fteřjš pozuſtawagj, že tim da⸗ fem toto nfpoň, což gegich prronj na to roynaložená - pilnoft (hledala, na fivětlo dame, Ponẽwadzj ten ſaud geſt lidj rozumnhch, gimž fe toto mídětí doſta⸗ lo, je na tom, šaleži, aby tyto giž fhromažděné weey, známé činěny byly Chrkwi Boží. A aby kterj z nich w ziwobytj gſau p odtud přičínu mělí přijpoměd fplniti, a Hyſtoryi Mukedlnjkü plněgí ſepſanau, a pofarvad dowedenau, na ſwetlo dáti, Čehož kdyz od nich čefáme, ned nám tědto wech vžiti zaͤdoſtiwym nezámiděgi: „gimž fe za tim dobře mjti žádáme, *2 | Spiſo⸗

A

a a

ak a

Ne

54 x

o ©

FOUADATONS

Bah © bigitiz n 8 g,

—— —— ——

- A

Digitized by Google '

„M 4 +

Digitized by Google

M. JAN HUS

upálen pro pramůu Bajj m Aonffanrn dne 62. Cerwence 145,

JAN AMOS KOMENSKÝ.

Bifkup celkých n morawſküch bratri. Harozen 1592. Zemrel 1672.

.. =-

——

Digiized by Google

—— OYŠTORIA O tözkych

k Protiwenſtwjch hgrekwe Ceſke, „Důed od počatťu gegjho na Wijru Kreſtianſkau obrácení, tu Letu Dáně 894, bo Leta 1632,-

za panowänj Ferdynanda Druhého.

© připogením Hyſtorye o Perfefncý Waldenſtych Rofu 1655 ftale,

VB Hixberku, | » Jana Samuele Landolta. MDCCCXLIV, -

Zalm 129. m. 1, 2, 3, 4, 5.

Welice mne ſuzowali hned od mladoſti mé, repž nyní Izraeli. MBelice mne fužo: rvali hned ad mlabofti mě, a wſſak mne nepkemohli. Do břbetě mém orali Dračí, a dlaubě proháněli brázdy fiě: ale Hoſpo— din afa fpratvedlůvý, zpretjnal proſtranky bezboznhch. Zahanbeni budau, a zpẽt obrácení, wſſicknj ktekjiz nenaͤvidj Syona.

©

+ s „SENOX p W VÁDATIONŠ

Smýrešjoe Batinftý , pri —**— negproněgfjim Knjzky této w Hollan— bu Léta 1648.

Hyſtorye, o Protiwenſtwich Chrkwe ff, ſepſana před lety Čtrnácti, ale na ſwetlo neropdana pofuvád. Dřjčině fem myrozuměl od - Prjtele toho, kterh mi gi na přečtení frvěřil, še přiležitoft pro njj fe fpiforvala, pominula byla nešli fe napfati mohla: gmenotmitě že Kniha o Mučedlníchh Zana Šora, k njj fe toto, mjfte prijdawkuͤ připogiti mělo, gij byla m Anglii wyſſla. Badrželi fe teby Špifomatelé těto Knky: vmyſlu gfauc toho pomefifaný É tomu vžíti, aby fe tjm wice tvěch fem naͤlezegichch ſhledati, a Hy⸗ ſtorya tjm plnegi fepfana wydati mohla. Ale že paf od těhož Přitele fem rozuměl, že něfteřj z těch Éteřj tuto Hyſtoryj ſhledaͤwali z ſweẽta mezy tjm odefili: ned nemagi ja zlé ktetjj pozuftarvagi, že tim ča: fem totonfpoň, což gegich prtonj na to 1mynaložená pilnoft (hledala, na fivětlo dame, Doněmadž ten ſaud geſt lidj rozumuhch, gimzſe toto midětí doſta— lo, je na tom zäͤlezi, aby tyto giž fhpromažděné weey, zname včíněny byly Chrkwi Božj. A aby kterj 4 nich w živobytj gſau p odtud příčinu měli připoroěd fplniti, a Hyſtoryi Mučedlnífů ſwch plněgí fepfanau, a pofatvad dowedenau, na. ſwetlo dáti. Čebož Fdyž od nich čefáme, ned nám tědto wech všiti žadoftivým nezámiděgi: „gimž fe 4a tim dobře mjti žádame, o | Spiſo⸗

bo tech dnů £ rufám, Summa ť

Pkebmluwa.

Spiſowatelé Knjzky této Ctena—

ruͤm, pozdrawenj wzkazugj.

Rozumdwſſe nektekj z rozpthlenhch Kras

ganů nafjih, w Hollandu fe zdrzugj— chch, že fe w Anglij Knihy o Mutedlnjchch něfdyp od Sana Foxa fepfané, k nowéemu MWydání botugi, a rozličné pridawky fhle: bámagj: a bywſſe tafé napomenutí, zdaby o onýněgíi Perfequuch Ceſkẽé Chrkwe něco pridati chteli: nepominulí titjžš p- bneb Do Miſſne, do Dolffa, do Vher, p ginam, k rozpthlenhm Kraganům pfátí, a aby cofoli fe w prarmdě zbehlhch těch fhledati můt, dodatvati neprodlémali, proſyti. Myſlili ſme

ſyc, je ſnad od náš nic podáno bhti nemůz,

šebožby | privěgiš boftatečnýh prjkladuͤ fe nenalézalor ku poznání buď (jtě Satanowy k Ehrkwi nenármiftí, buď Iftivýh Antyftys ſtowhch obmoflů, a fdnž fe podařj witekloſti: buď lidſte w pofuffenjh mdloby a Fřehtofti, buö premaudrè Boži m odraňomání fivhý rady, moch, a pomocy. A wſſak poně: wadz nenemilé bywaͤ Pobožným, a giſth vzitek s ſebau neſe, w ginhch a ginhch prikladich to ſpattowati: za gak -tozličnými příčinami Dán Bůh Chrkew ſwau Fřjšem nawſſtẽwowati račj: a gak zrádně chytraͤk Satan fioaté ſobẽ na Rjkicy podané. par « fe

X

Predmluwa.

fe ſnazi; a gak rogličně lide na pruͤbu poda— padatí zwykli; y tafé napoſledy gak die toně Bůh něfterým ſyly dodaͤwati vm, aby pro gměno gebo potupu, wyhnaͤnj, žaláře, p fmrti, a cofoli hrozného, pdatně podníz fatí, a taf padagje Smwět a Peklo premaͤha⸗ mohli: pro ten cýl p nám tafé wecy naͤſſe m Spis vwěfti, a gimi fe 8 Chrkwj Boží zděliti, widẽelo ſe. A porauči fama Dobožnoft opatřiti to, aby Potomkowè gas fe (me -mp noněgíji profili praudy Belialo: wy, a w gakhch ohniwhch ſme fe potili pes cech, neneměděli. A to pro ten chl, aby © poznámagic p odtud, gaf Chrkew rytěřugje ch vfřatvičným poddána geſt proměnám (na zpuͤſob Meſhce gednak vbhwaͤnj magjchho; a gednak plným bleſkem ſwitjchho, gednak (mutné zatmění trpichho) měně fe na čafy budauch kormautiti, a wice fobě proti. gakym⸗ koli přígjtí mohauchm wichkicem myſl braͤ— ti, napojfledy pak ne pod Sluncem, ale m Nebi, bezpečnoftí a blahoſlawenſtwj odekaͤ⸗ wati, fe včili,- Pro kterhz chl měch naſſich wyprawowaͤnj Sſzg gačiti, a wſſecky negs předněgífi Chrkwe Ciſte proměny, hned od gegiho začatťu, gako na Tabulce poftatmiti ſe widelo: wſſecka totiž gegj od Pohanſtwa, Dapežítrva , a „faleffného Huſhtſtwa, . činěná gi přfoři, a wyſtaͤla Mudedlnjctwi. O kte⸗ rychz wecech málo gefftě cyzh mědi: nýbrž w s z naſſich fe nes

pripo⸗

Predmluwa.

připomjná, fromě M. Sana Huſa a M. Se: ronpma Dražífeho, a fromě že Catalogus Teltiium Veritatis, Sana Miliče mzpomjna.

Widẽelo fe tedy fřare naffe mwěcy fpogiti 8 norýpimí, a oboge co negfrátčegí býti. mohlo wypſati perem hyſtoryckhm, to geft, pérem prarodp: ſtare rvěcy wybjragic z paměti nas ſſjich Vředfů, .o wecech těd ſepſanhch: nos z mlaftního fpatření, aneb odithch ſwedkuͤ prawdiweͤho fivědecttvj.

A tato ſyc poflední Gerbynanbffa erfe: avuch, aěfoli z Polityfýcdh příčin powſtalaͤ býti fe zdá, p tafé nemalý dil wech lterež fe - připomjnati budau, ſwewolnoſtj ivogenffau pádány byly: Mučedlnietojm wſſak že wſſecko to geft, co tuto pro topznání Prawdy trpěli. pobožní, © nebude pochybowati mocy foo onano ſlowa (z Šaemení So Sana Kap. 13. m. 7.) rozwaͤzi; Dáno geſt Sfelmě bo« gowati 8 Swathmi, a přemáhati ge. A zbališ p Nabuchodonozor k wybogowaͤnj a zfažení Seruzaléma Polithďé přičíny neměl? Opomážs limě totiž a zarputilé Lidu Sůdfřého gemu fe zprotivenj. Co wſſak Paͤn Bůh £ tomu? - Nahlédni Čtenáři do Izaiaͤſſe 47. w. 6, 73 a Ger. 50. m. 17, 18: Badarnaffe 1. to. 14, 15. y ginbe tythj m Prorochch, nagdes zpra: mu. A Perſekuch Fterauž od Antyocha fnefla Chrkew, famí Zide bauřemi ſwmi zdali přičíny nepodali? Wiz 2, Machab. (ač m naſſi Biblj 3.) kap. 5. w. 11. A zdali tjm

Tyran

Medmluwa. Tyran wymluwen byl? Ginh zagiſtéè chl geft "Boži, potreſtati Chrkew pro buͤgnoſt: ginh Nepraͤtel, zkazyti gi pro ſtaͤloſt pri Boží, © prawdẽ. Sluſſnẽe tedy 8 onim Machabeyſthm Mudedlnjkem mluwiti můžeme: My ſyc prikinau ſwau trpjime, hreſſiwſſe proti Bohu ſweͤmu, Ty wſſak geſſto tválčjs Bobem nemyſli že bez iny budes, Nebo přjčinau pofáránj naͤs ten jiwh Dan na náš maličÉo fe rozhnewal, a wſſak zafe fe fmjří 8 flužebnjíy fropmi. Ty pač bezbožnjče newzpineg fe daremně, negifthmi trofity fe nadýmage, a na Nebeſkè flužebnířh rukau opřáhage: nebos gefitě Wſſemohauchho Boha, kterhz ſpatkuge wſſecko, ſaudu nevſſel.

(2. Machab. 7. v. 18, ꝛc. | Winſſowalibychom ſyce, aby fe tyto wecy píněgi ſhledati, a pilněgí fpořadati, | byly mobly, nežli nyněgfjí náš roztrhanh způfob dopauſſtj: že fme wſſak podruhé p potřetj nas pomenuti, abychom něco poflali, woljime cokoli daͤti, než dobrých lidj zaͤdoſti newyho— ěti. Shromäaßdili nás Paͤn (máme paf naběgi F miloſrdenſtwi gebo) budau fe měchy - pamětí hodně plněgí fbledati, a to co nynj ſhledaͤno geſt zřetedlněgí fpořadati, | mocy. Měj fe dobře Čtenáři milý, Dátum mw Gris, lium naſſem, Leta 1632.

| N. M, M, M, 30, „i T. S Pred⸗

-

bo r © | Predmluwa Ceſkého Impresſora.

gaͤ něco k waͤm, Sragané míli, promlutviť muſhm, pro pinẽgſſj o těto Knjžce Jpramu. Gmenomitě že gafý ro Latinffém gazhÉu na ſwẽtlo byla w Hollandu (Léta 1648) wyſſla, hned gi bo ſwhch gaznfů fobě přeložili, a tiffnauti dali, Francauzowé a Angliſſane. Gako p Kněz Adam Hartman z Prahy do Prus ſe doſtaw, (a geden byw štěd Fteřjš to wſſe puͤwodnẽ ſhledaͤwali, a ſhleda⸗ np weẽch hodnowẽrneᷣ Pripiſp y wydaͤwaneᷣ Pa⸗ tenty, za ſebau měli) do Ceſſtiny gi vweſti nepos minul, alef tiffnuti za ſweͤho ziwobyti nepodal; buð pro nedoftatef nafladu, aneb še fe wztekloſtj pyfjně a sloftně gefftě panugichch Mepřatel bäti bylo. Nynj paf, Édnž p phſſe Babilonffé rohy giž fražetí ba Wſſemohauch Dán, y proſtkedkü něco © ob⸗ myfflenj potřebného nafladečťu poffptla dobrota gebo, mídělo fe togfrojceného tohoto fivětla delegi pod kbelcem nenedámatí: abychom nebyli za neds . Bale, mšdyďy gen za ginpmí berauch Cechy gmini, zwlaͤſſtẽ tuto. Rebo magjliť ginj Rárodomě o náš, a milhch Mudedlnichch, naſſich, něco mědští, a w ſwych Knihäch doejſti fe moch, Proẽ ne ta⸗ fe? nýbrž proč ne radẽgi my, gidž fe dotpče? A to hned brz odéladu: abychom y nyní gefftě pofub pod třjšem a ro rozptplenj gfine, roč trpjme * gi vwazjowati, a rv Bohu fe poſylowati mohli:

potom kdyz Bůh Ewangelium ſwemu braͤnu * vře (a ay bljší fe ten Fterýž rozrašeti ſtrogj zaͤwo⸗ ry!) pomoc tato pohotowẽ byla kodwjraͤnj očj, y Sůdcům a trapičům lidͤſthm, p Swedenhm a ořínma:

Predmluwa. | cflamaným,-n Stálým a pofuffenj wytrwalhm: pro ſnadnegſſi ſpatkenj a poznanj, oněmno gak da⸗ remnau a hřifinau praͤch s Swedomjm lidſthm fe hlomozhee wedliz onẽm, gafnedmalitebně včínili, že pruͤb Bodich neropftáli : : těmto paf pro hogněg= ſſi potěffenj, je trpeliwoſtj a naděgj fivau Boba pos ctiwſſe, od něho zafe rojtězíhojm nad Sfelmau (gafá $jímo mluvi, Zgew. 15.2.) poctění gfau. Wſſich⸗ ni pak zeſpolka aby pomoc měli přeftvate Prawdy čifteho Naboženíhvj (Éterež ſwatj Predkowè krwj ſwau ſpeketiti neliknowali, gini pak fÉrze oheň 9 modu hnaͤni gfauce, předce faloſi ſwau gi dochowati fe ſnazili) gako negdražífiho w Smětě kleͤnotu fobě mážiti, z dochowanj gi fobě pleſati a Boha chwaͤliti, y Božíťe geho welebnoſti to přec fmaté prawdẽ tim wraucnẽgi ſlauziti. Což Dán Bůh mffehněm nám deg, abychom po tomto tako⸗ mém hrozném přetřibení, přečijitění a přebjlení, giz Jwſfickni Cechowe, Morawanẽè, Slezaͤcy, Slo⸗ waͤcy, y ginj Naͤrodowée, gednoſwornẽ, wraucnẽ, ziwẽ, to Ewangelium fvatém, gafošto ty gebiné Á ftarožitné, Katolicke, vfjeobecné, famofpafptedlně , Mjře a Naboženítmi trwali, geden kazdh do

fmrti fivě, wſſickni pak · ſpolu s potoméh fivými az do priſſtj Dana naffeho Gežiffe Krofta k ſaudu ziwhh 4 metod, men, | Pſano w Leſſne Leta 1655: a prehlednuto m Amſterdamẽ 1663.

NCEGSTKYA Kapitol w Knjzce této.

Kap. Stránfa

1. Cechowè gakz gen na Wjru obrácení,

» hned Protiwenſtwj zakuſyli. 1 1. © Lidmila Vučedlníce. 6 1M. Waäclawes Podiwjnem, $ ginými. 7 IV. Wogtöech Viffup Prazſth, 8 pěti mlaft:

nimi Bratřimi ſwhmi, Wučedlních. 10 V. Prwunj w Cechach Boží Prawdy proti

Pape ſtwuͤ Smědfomě, 11 VI. San Wilič, a Konrád Sſtekna. 16 VII. Matěg Sanowytý (Dařižíťh.) 18 VII. San Hus, a Jeronhm Prašíťh, $ sind mi něfterhmi Mutedlnjky.

IX. Cela Ceſtaä Země potupena. X. Přučedinicy Taborſſtj. 29 XI. Jan Kraäſa. 31 XI Mukedlnjcy Litoměřičti. 33

XIII. Waclaw Paftýř Chrkwe Arnoſſtowicke, s ginhmi oſmi vpaͤlen. A Sunrad

Arcybiſkup Pražjíyp E prame Wijře, 35

obrácen, XIV. Macflnv Sſwec: Martin Logvis : Pro⸗ fop Gednookh, a ginj. 37 XY. San 3 Zeliwa. 39

————

XVI. XVII.

XVI.

XIX. XX.

XXI.

XXII

XXIII (XXIV,

XXV. XXVI.

XXVII. XXVHI.

XXIX..

XXX.

ſtwj. Bratři obzwlaͤſſtni Knezſtwj 8*

Regſtrkjk na Kapitoly.

s“ vro od faleffnýdh Push: bor potlačení 46

Powſtaͤnj Bednoty Brat ffř. 47 Prwuj Bratřjm včíněné protiwen⸗ 52

febau wyzdwihli.

Hanebnẽ (ší proti roli * waͤny.

Bratkj z Morawy bo meden wypowẽdjni.

Bratři £ (polečnému —— powolaͤni. 64

Ra wykorenẽnj Bratři Krale MBla: diſlawa Wipowẽd, diwnhch Boz žid faudů m to rofročením w je obrácena. Wučedí. Borffti.

Něfteři. Bodich proti Rep. Saudů ptijkladowo. 71

Ondkeg Poljwka Wřučebínjí. 74

Protiwenſtwj, kteraͤz nekterj z lep⸗

ſſijch Kaliſſnych trpěli. 76 Protiwenſtwi proti wernhm, za

daſu Adminiſtraͤtora Caherh,

faleſſneho Husſhty. 7 Wẽornj z Prahy wypowẽdini zmr⸗

ſtaäͤni, a ginak trápení, 82 Mikulas Mřetenař a Klára —— dynẽ geho vpaleni.

Marta vpaͤlena. *

XXXII, R;

Regſtrjk na Kapitoly.

———

XXXII. XXXUI. XXXIV. (XXXV.

XXXVI. XXXYII.

XXXVI. XXXIX.

XLII.

Rezuik negakh a Paſhr kaja ppálení.

Saudowe Boží proti Čí a Towarysſtwu geho. 89

Vtiſtowanj pod Ferdynandem

prwnjm vítamična. 90

Zborowẽ Bratrſſtj wſſudy pozawj⸗

tání, a něťteřj ʒ Pofludačů bo cela z Země wypowẽdjni. 93 San Auguſta, Jakub Bilek, a Gitj Izrael, zgimaͤni. 95 Mnozh z něž Ewangelickhch z

Kralowſtwi wypowedini. 97

Sezujtě do Čech vwedeni. 99 Pokognh způfob Cyrkwjpod Vari: mil, Ewangelich m něčem pos farmád rozdjíní, pod gednau 0: becnj Konfesfy: fu pororvnání priwedeni. 100

Pod Rudolfem Ewangelicy ſwobody doſtali.

Nowè pod Matyaͤſſem * Praktyky.

Ferd. Io vhlawnj tvffeh —* gelikũ Nepritel, proti wuͤli Čechů Králem včiněn. 116

Čechové mnohotmárně popauzení bywſſe, zbranẽ ſe chopili. 121

Cechowẽ přemožení bywſſe, hroz: podnikli těžťofti, 125

XLV. Gat.

—4

XLY.

XLVI. XLVII. XEVIII XLIX, ———

LI.

Gak zachaäzeli s Knézimi:

: Regſtkjk na Kapitoly.

Gak ſewſſechnẽmi můbec, včinitoffe

« odb Romofřtěnců počáteÉ,. poftu:

pomalí. 129 O nemíeném wſſech wſutt oblau⸗ penj. 132

O hanebne ſſtodliwem Mince u- - Čenj. O Pofmifffami a perttománím r boznych zemdlewaͤnj. 136 Weregnä Reformach. 138 a gafá proti nim po mjftech od wogaku prowozowaͤna VÝrutnoft. 140

Prwuj při Kněžid Pražífný, aby

přeftupotali, wyhledaͤwaͤnj. 147 Prwuj proti Kněžim Pražífhm mů: bec wydana MWýpoměd. 148

| 3 sind Mějt a:

Ra mjíto Knějj pod Obogi, lide dofazorvání.

3 Dory Kutny gak Knějj *

k:

| Wýpotočd na wyhnaͤnj ancz 158 © . WBějení některý Kněší a gebnoho

wſſeho Kräalowſtwi.

Wučedlnictoj, Matauſſe Vlicke⸗— ho. 160 Sněži z Morawy wybyti. 166 Baf zachaͤzhno 6 předními Dany a Rytjkj. A negprmé gaf mnozh z před:

Regſtrjk na Kapitoly. . předněgfjjh zojmaní, a fmrt

neb £ toěčnému wezenj odfauzez

bpli. 168 Dmatesti a ſedm ſlawnhch

nikũ.

LXI. LXIII, LXIV, LXV. LXVIL LXVIIL. LXIX. LXX. LXXI. LXXII.

(čeho. LXXIII. Tobias Sſtefek z SKoloděg, Mě:

Joachym Ondkeg Sſlik 3 Hrabẽ z Pasſaunu a z Lokte, a na Swiganech. 184

Waͤcſlaw z Budowa, Dán na Hra⸗

diſſti, Klaäͤſſteke, a Zaͤſadce. 186 Kryſtoff Harant, Dán z Bedružíc

a 4 Polžic, na Dečce. 192 Kaſſpar Kaplijk z Sulevic Rytjk⸗

ſth Clowèk mv letech 86.. 195 Prokop Dmořeďý zOlbramowic. 199 Frydrych z Bjle, na Rehlowichch. 201

Gindrich Otta 3 Loſu, na Komaͤ⸗ rowẽ. 204 Diwis Černín 3 Chudenie. 203 Wyljm Konecchlumſth. 205 Bobuflam. z- Michalowic a na Rwenichch. 206 Jan Theodor Sprt z Ottersdor— ffu. 208

Walentjn Kochan z Praͤchowe, Miſſtan Nowého Měfta Praz⸗ 209

ſſtan Roměho Mieſta Prajſke— ho. 4210

LXXIV. Jan

Regſtkjk na Kapitoly.

LXXIV.

LXXV. LXXVI.

LXXVII. LXXVIIL

LXXIX. LXXX. LXXXI.

LXXNXIL.. LXXXIIL LXXXIV,

LXXXV. LXXXVI. LXXXVII.

LXXXVII.

LXXXIX. XC. ©

"4

dan Jesſenius, mw Lekarſtwj Doftor. 212 Kryſtoff obr Měffťan Menſſjho Wěfta Prazſteho. 215 dan Sſultys, Prhmas na Ho⸗— raͤch Kutnaͤch. 2146 Maximilian Hoſſkaͤlek. 217 Jan Kutnaur, Radní Starého Wějta Pražíťeho. 217 Symeon Suſſickh. 219 Nathanael MWodňanffh. . 220 Waͤclaw Gizbickh, ginak Ma— ſſtẽrowſth. 222

Gindrich Kozel $ ginpmi. 223

Martin Fruweyn z Podolj. 225 Matyäs Borbonyus, Dofe tor. 230 Dani Morawſſtj zgjmaͤni. 231 Waͤcſlaw z Bitowa, Rytiř. 232 Statfově Danům pod Obogi pobrání, | 234 Y Naboženíhvj n Praͤwo Podo⸗ bogim zaſtaweno: p těm Eteřjš proti Cyſaki nic byli neprotvinili, 240 Dani z celého Kraͤlowſtwj tvy: pormědjní. 243 Gakeè s Meſty Siwobodnými po: ſtuwanj bylo. 255

Artykuloweè wypſanj z Inſtrukch

Heytmanuͤm Kragſthm, w 2. | Letu

Regſtkjk na Kapitoly. Letu 1624, Mějpce Čertence,

daně,- + 237 Neformach Pražífa. 260 Reformach w Hoře Kutně. 269 Reformach Boleſlawſkä. 272 Reformach Litoměřiďá, 278 Reformach Hradeckaͤ. 282 Reformach Bydjowſtäa. 287 Reformach Zatecſkä. 288 Reformach Domajgelickqaͤ, 293 Reformach Rokycanſkä. 294 Reformach Slaͤnſtä. 297 Reformach Prachatickä. 299

Gak zachäzeli 8 obecným lidem. 301 Giřjí Baltazar Mučedlnjí. © 320. Snfau Nepřátelé wztekloſt proti Koftelům, Knihaͤm, Lidem mrts wim, prowodili. 326 Prjtiadowẽ něfterýh Bázraťů, a Bojih Pokut, gimiž Nepřátelé něťolifrat přeftraffení byli. 333

O Oſtatchch Bohu točený, po

takowem Ceſte Cyhrkwe pu n).

© Arotioníhjů Cyrkwe Geſte, Hned od počátťu gegjho na Wjru Kkreſtanſkan obraͤcenj, (to geſt, ob Le—

ta bo Leta 1689 zbehlych.

Kapitola J.

gakz gen na Wjru obrácení, y hned Protiwenſtwj zakuſyli.

(CŘ Ješené, Naͤrod Slowan—

(483 (> ff, m Modlaříhvj do Léta OSV Kryftoma 894 pobřjžení, - bez 2M) pravého © Boha a Naboženíhví

byli, - Ale toho twlafině Běta,

Sniže gegih Boriwog, hoſtem bw v

Morawſkeho Kraͤle, diwnhm jm řizením známofii Kryſtowy nabyl, a

vned tam w k "T 23, dne Moͤſyce

erwna,

-=

* Kapitola I. Cechowẽ Terwna, $ třídceti Whwodami (aneb Wla⸗ dykami) Kreſt ſwath prigaw, 8 radoſtj fe bos mu nawraͤtil, a Strahotu ginaf Methu: dna) Bisſtupa aby Ceſthm Apoſſtolem byl, 8 ſebau priwedl. Kdez gaf gen Semeno Slowa Božího rozfýiváno začalo, bogná » hned k naſtala. Rebo odwrhſſe Modlu, giž dotud ctili gménem Kroſynu, y Lidmila Rnjšetey Manzelka, y prednẽgſſich Panu a obecnjho Lidu welikh počet, fřtjtí fe dali, a odb Borkiwoge Koſtely y Sſkoly po miſtech fe wyzdwihowaly.

2. Tut ſe Cechüm rozſwjtilo negprweᷣ Evwangelium Swatého Swẽetlo; ale gěhož bez Rřjže mijti nedtěl vkrijowanh Kryſtus: kterhyz, gak fám wlaſtnj krwj Cyrkew založil, tak gi, aby tjm plodnegſſi byla, Er Mu: dedlnjtů ſwich, tytyz zalewati dopauſſtj: proto, jde ta geſt Maudroſti Boži rada, abychom fe ne pro tento žimot m Kryſtu nadegi mjti vtili. Cechowéè tedy Ewangelium Sima: tého wlaſtnj ſwych mily - Přátel | Er © připlatili: mezy nimiž y Kněžna Lidmila, a Waͤcſlaw Knjže, a něfteré fto z obecneho libu, byli. Což gak fe dalo, frátce, (negtvic z Hy⸗ ſtorye Daubrawowy) fe oznami.

3. Negprwunegſſij ze wſſech fam Boři- wog, (od. bezbožné newernhch roty z Země wyhnan: a na gebo mjíto Štogmjt, genž w Bamwořijdy za 13 let wyhnancem byl, daſa—

dzden

na Wjru Křefťanffau obrácení. 3

jen. Ale kdyz, še po ten. Ařeftanem geft, zweͤdijno, zafé ho vyhnali, a Bořitvoge pos wolawſſe k tomu, aby Synu ſwemu Spiti⸗ hnewowi, gakozto Pohanum přisnivěgffimu, Knjjetſtwj poſtaupil, přinutili. Do gehoʒ Smrti Wratiſlawowi, mladſſſimu | Bořimos gowu Synu, za Manželfu dána Drahomjra, Danna rodu ſlawneho, obljčege pěíného, ale svedení Pohanfſkého. Steraž z podatkunk Manželu a Kreſtanſthm Panüm pfjwetiwä byla, a že naudic ſe Katechyſmu Křefi prigme, ſlibowala: ale potom gak Mčitele né, tak y Rufogmě, | Žena bezbožná opotašlivě > oflamala, daleko vÝrutněgíji proti Sřefťanům fe ſtawſſi, než něfbý Gezaͤbel proti Prorokum.

4. Dokud ſye pobožný Manžel gegi dJiw byl, dotud pogatau proti Kreſkanum nenás wiſt dntře tagila. Ale kdyg po gebo fmrti Wacſlaw Syn Starſſſj od Lidmily Baby (me £ wychowanj přigat, ona mladſſiho. Bo- leſſawa, k cvičení. wzala: -a Zpraͤwy Zeméè fe vgatvfji, hned wuͤbec wydanhm Mandaͤ⸗ tem, aby Koſtely Kreſkanuͤm zawrjini, 4 Miſluhowaͤnj ſwata zaſtawenaͤ byla, potu: tila. Zapowẽdela zagiſte 9 Knegim lid v— čití, y Sſkolmiſtruͤm mládež dvičití, a kdoby ginač fe zachovali, těm. tvězením, wyhnä— nim, fmrtj, hrozyſla. Zu mw Praze Muřa: domě proměnční, a na mjíta Kreſtanu Mo-

A2 daří

4 Kap. 1. Čechoroč

dlaͤrj poſazeni. Z gegihito naͤwodu tagně p zgewnẽ, a to bezewſſeho treſtaͤn,, Wernj mmobé kriwdy fnaffeli, y mordowaͤni byli. Geſtlije pak kdo z Sřefťanů, braͤnẽ Fiwota ſwého, nekoho z nich zabil, pro gednoho nad deſyti mfitěno bhwalo.

5. Ale aniž tak nenaſycenemu Draho⸗ miry fe rozlicenj doſti včíněno býti mohlo, pro nemjrnau wſſech Sreflanů 'mwybnání a wyhlazenj chtiwoſt, gakby negrychlegi býti mohlo. Powolaſſj tedy gednoho 3 neggiz⸗ liwegſſjich Měfiťanů, kterehoz Pražanům“ za Rychtaͤre predſtawila, gmeném Palhoga, tomu w fvém proflatém vmyſlu, a počem negwjce tauší, fe wygewila, y aby ffrze něho buď (ftj bud moch to wykonano bylo, - fnažně žádala, mzbu bognau ja pilně toho wyrjzenj flibugic. Prigal na fe tu neſſlechetnoſt, a na 600 přifahau fobě zawaͤzanhch Mujũ to domě fmém Z3brogj opattiw, s těmi těh, kterjg pobiti býti měli, pofpiffif,

a ge wybogowati vfplomal. | Ale, že tn měc Božím řizením Rřefťanům tvygetvena byla, febrali fe p oni, m počtu ofolo 400, É bágení životů ſwhch. M bili fe tvefpolef tak, je Kreſtanéè witdzſtwj obdrželi: a padlo. z obogj ſtrany těd, gegichz krwij y Vlice pomažány, okolo 800,

6. Drahomjra neljbẽ to neſuc, Je ſẽ ta rada nezdařila, obraͤtila ſe fe lſti, a ſtawela ſe

na Wiru Kreſtanſtau obracení. 5

fe gafoby fe gi takowe bauřfn neljbily. . roz tož obogj firaně Zbrog fložítí, a na Rathauʒ vonějti rozkaͤzala, a aby žadný 8 Střelbau neb Medem nehodil, přijfně zapoměděla,

7. Kreſtanèe, ačťoli že tu podwod geſt fe domýffleli, wſſak aby nebylo myſſleno že roz⸗ kazum Wrchnoſti fe protiwiti chtegi, Zbro⸗ ge ſweͤ na to mjſto ſnaͤſſeli, na kterez, že ge protivná ſtrana ſnaͤſſela, wideli. Draho— mjra paf na tak nezbrogné, Roc temnau k tomu obramfji, aby fnad me Dne, gafo p před tim, baukka fe neftala, znowu naſtau⸗ pití porudila. A taf nocy gedné ob Morde⸗ řů f tomu nagathch, mice než tří ſta lidj, na: poly nahhch, napoli ſpichch, pobito. 3 Čez bož Drahomjra fe vtějfila, wſſak nenaſyti— la: Ale krwawemu tomu Rpdtáří fivému moc dala, 'aby po Praze zgewnẽ giž Ařejťa: ny mordomal, a vyhubil, Gož on pilně wykonati ſe ſnaziw, a při fobě nemálo Mor: beřů a Ratant mě, po Ryňťu p Vlichch běhal, fažděho kdo fe mu namanul, mordos tal: taf dlnuho, SAřefťané radegi plně bogugje zemějti, nežli taf lenirě zbjti fe dati dtjce, znomu fe febrali, Kydtařomi brá= nili, geg přemobli, a vtjkagichho probodli.

8. Drahomjra taforého vkrutnoſti fivé holomka ſtratiwſſi, gafoby fe wzthey měla, fobě počjnala, a nemobhuc w Praze Rřefťa: wyhladiti na E noc fe P

6. Rapitola II. Libmila

In: Fteréž tolifo dwa gefitě měli, a MW ged: nom 3 nid byl Hrob Manzela gegiho, wſſak ge. fpáliti kaͤzala.

OOODOODOODODOODOOODOVDOOODODO0DOO

Kapitola II. Lidmila Wu čedlnice.

by Drahomjra takowau vbkrutnoſt

proti Rřefťanům prowozowala, tedy Waͤcſlaw, kterhz do toho čafu: w Knjjetſtwj fe vtvazatí nechtěl, ale míndým mwěfem a Sffolnim | včenjm fe wymlauwal, napome— nut gſa od Lidmily Baby, a předněgífih Kreſtanſthßch Danů, Zpraͤwy Knjßetſtwj fe vgal, a $ gegich powolenjm, aby pokognägſſj býti mohlo, Boleflavomi Bratru a Draho: mjře Matce fivě, £ bydlení, p £ mlábnutj, Boleflamě Měfta 8 celým tim Kragem jaz nedal.

2. X tof flošila z febe Orahomjra Zpraͤ⸗ mu Demě, ale neftožila proti Rřejfanům nes nawiſti a krwawich vkladuͤ, kterjz fe negpr⸗— me při Swaté WMatroně Lidmile zgewili. Nebo miduc Drahomira, že Lidmila Saba toětífi ma v Waͤcſlawa laäſtu, než ona, Ma: teř, a še ffrz to Näbozenſtwj Kreſauſte ſe

mzbělámá : V blednía E mpfonání wrajdy přihobnýcd náftrogů, p nafila, dwa opo: tvažlitvé gonaky, předního Raͤdu, Tuhma⸗ na, a Kumaͤna; ftečjš od Drahomjry nočně

wyſlaͤ⸗

Mučeblnice. | 7

wyflani byrojje, Smatau tu Woowu m Kaz ply na Modlitbaͤch naſſli, ruce na. nj witaͤ— hli, k zemí porazyli, a rauchu z hlawy ftrb= ſſe, w vſta wecpali, a tak gi vduſyli.

3. Nachaͤzelit fe něfteři geſſto Waͤcſlawa, nad tim fvé Baby mordem welmi ſtor—⸗ mauceneho, aby gi pomſtil; aneb nechce— li ſam, gim včiniti dopuſtil, namlauwali. Ale on gich proto, že k tomu, co fe 8 powin— noſtj ſynowſtau, k gaké paf koli Materi, ani $ Pokorau a Zrpělitvoft Ktreſtanſtau nefroronárma, raditi měgi, a ma to co Dán: víty fivými mpnefl, pomſta, ods platjm nepamatugj, potreſtal. OOOOODOCOOO0OCOOCOOOO

- Rapitola TIT. - Waͤcſlaw s Podiwijnem, y ginými.

le zle ſe odplatila Synu bez⸗

božna Matka. Nebo chtẽgic Boleſla⸗ wowi, ſwich Power a obyčgům naͤſledo— wnjku, celau Zemi Ceſtau m Poddanoſt v⸗ weſti, wſſuyy o Wacſlawowi zle mluwiti, a w oſſkliwoſt ho vwoditi fe fnagila, gakoby nební zpuͤſobnh E wykonaͤwanj Knjjetcych powinnoſtj, Éteréš pry. ne Naͤbogenſtwim a. Ceremonpemi, než Wogſtem a. Zbraněmi řizeny býti magj. Ale fdyž ho 8 tjm ſewſſim y m Rnjšetítví p to Powäẽeſti dobre Vtwrze⸗ ného widẽla, tepriv o tow, gakby ár :

, X 4 byti

*

8 Kapitola III. Waͤcſlaw,

"býti mohl, negen přemyfilowati, ale p Bra— tru geho bezbožné rady dodámati začala,

2 Naſtytla fe gi paf £ tomu winſſowanaͤ přihobnoft, je fe *Boleflatvotvi Syn naro: dil. Protož Wacſlawa aby bo Boleflamě přígel; a geho Biřmomání přítomen byl, tve: lice žádala: a. kdyz přigel, p Bratr p Ma: < tfa labodným obgimáním. ljbánjm, y wzaͤ— eným Dangétem, kterhz dlauho na noc tr: mal, cetili. WBacflam wſſecko tv podezření mage, obrátil fe ne na odpočinuti, ale do © SRoftela, tam na modlitbah, a tv vpěnj E- Bohu, tu noc ſtraͤwiti mjně, "T

3. W tom kdyz on taf na Moblitbad tr: toal, bned od nefpjeh Matky £ nefilehetně: mu ffutfu probuzenh Boleſlaw Bratr, na něg s Mečem napadl: a prtonj ſyc ránau čeho těl nedovedl, Fdyž mu mímo nadě: gi ftrnutému Meč z rufau wypadl. le hned zaſe fdyž fe mu myſl a prdjlitvoft tratila, -a mage při fobě tobo ffutfu pomocnjfy, ránu obnomil, a tak fnadně neozbrogeného, a nes bránjehho ſe Bratra. zamordomal. | Stalo fe to Léta 929, Dne 28 3ařj, fteréhož dne pofamáb Stvátef geho m Ccechäch fe ſlawi— Wa.

4. Baf fmělau a nefiledetnau -opomašli:

woſtj w Knjšetíhvj fe vwaͤzaw Boleflam p. bneb | Ařejťanům wſſechnem, obzwlaͤſſtne něšim, -fteřjšby fami Dobromolně z Čed

nev⸗

Dodivin, a ginj, Mutedlnjcy. 9

uevſtaupili, MWězením y Šmrtmi hrozyl. A Mateř pridala, aby zbiti, nebyli pohřebo: mani, ale pfům a ptactvu £ fežrání nechá: waͤni. Kterhmgz Ortelem mnozh | přefira: ſſeni bymffe vtikali; mnozý paf zgjmání, a vozličnými fmrtmi zahlazení byli. Mezy nimiž p Podiwin, nekdy MWácflamů negmi: legfji a negtagněgíji Kormorjk, obějfen.

5. A wſſak, Fdnž déle na tak mnobá ftp wernhch faušení, fmrti, a tvyhánění, djwati fe nemoblo ſprawedliweè Bozj ofo, vfázalo na Drahomjře ftrafiny bněmu ſweho přjé: lad. Rebo na tom mjftě fdež nepohřbené gefitě Snějíře koſti ležely, Země fama ob fe: be fe oderřemíji, Drahomjru zažíma, 8 Wozem p s těmi, fteřj 8 nj geli, pozřela, Kterez mjſto za Pražífom Zamfem pofatád přazománo bhwaͤ. |

$ 6. Zreftal Dán Bůh p ty, ktekj Mordu

toho pomocnjcy byli, a Meče fmě dobhwa⸗ li. Rebo něfteři z nich 8 ſmyſlem fe pomi: nuli a gaťo wſteklj z wyſoka dolu ffafali: Měfteří na ty meče, fteréž proti newinnhm obnažili, naléhali. R tomu Bed m Rofte: le, kdez Waͤcſlaw byl zabit, gafo vfřamičný bezbožnojti fivědeř, ob Krwe, fternuž pofropená byla, žádnau lidſkau prach otři: na neb obmyta býti nemobla, Kteřjšto tak rozlienj diwowé Boleſlawa tak přeftraffilí, še potom lčpegi 8 Sřefťany nakaͤdal.

10.. Kapitola IV. Wogtẽch,

| 7. Nad to, Gýfař Otto, pro pomíftěni Bratrſte Mraždy a Thyrannſtwj tobo, 8 Wogſtem | přitahl, a Boleflama oblehna f - tomu přimedl, že muſyl fljbiti p wyhnaneè Sřefťany zafe pomolati, y wſſelike kriwdy wffeligaf nahraditi, y five wlaſtnj Syny Sřefťanům na cvičení odwéèſti. A Edyž potom Boleflato, Syn pobožný na geho mj= fto naftaupil, tu Kreſtanſte Näbozenſtwj plněgi roſtlo: Pohanſtwo paf pomalu mi: Belo, ačťoli do konce geſſtẽ nezmízelo.

OOOOOOOOOOOODOOOOOOOO | Kapitola TV,

Wogtech Biffup Vražífy, s pěti wlaftimi Bratijmi ſwymi, 9nčebdlnicy..

p) Mogtěh Biffup Pradſth, tv po: čtu druhh, kterhj m Mladenecttví ſwem v Albrechta Magdeburféčho Archybiſkupa chowaͤn byw, tak milhm gemu byl Viedlnj⸗ kem, že n gmeoͤno ſwe gemu daw, Adalbertem (q. d. ad Albertum miſſum) ho nazwal. Odkudz bo pofatvad wiſicknj Hyſtorycy Adal—⸗ bertem gmenugj, a Němen p Poläaäcy do dnes kazdemu Wogtẽechowi Albert kikagi. Zen kdoz okolo Leta Páně 970 aby oſtatky Po— banů na Wjru obrátil, a porufjené Kraga— obpčege nápramil, wernau prácy wedl, tak fe proti němu fpifli, nýbrý zbauřilí, Dohane, že ge Boleſlaw Wogſtem ffrotiti, a Wog—

těch

as a Bratři geho Mukedlnjecy. 11 tẽch dodromvolně 3 Cech vſtaupiti, mu—

ſpl.

2. Kdyz fe tedy do Rjma doſtal, Do: hane včinimfje na geho wlaſtnj Bratři autof, pět gich fpolu zamordowali, Soběra, Spitimjra, přibiflama, Bořítu, a Caſſawa: p norvé zbaus ření včinili, ale bitwau zafe přemožení gſau.

3. Wogtẽch doſtaw fe do Vher, Sſtoͤpa⸗ na Knjze gegich, kterhz brzo potom Králem včiněn, ſtrze ſweè nekolikero Kazaͤnj na Wjru obraͤtil, © pofřtil: a odtud domu fe na: mrátiv, brzy hned zafe fu Doláfům, Naͤro— du tomu w nomě (za. přičinau Manjelſtwj mezy Daubrawkau | Boleflama Knjžete Ce— jeho © Dcerau, a Měčiflamem © Rnjžetem Polffým) na Wiru obrácenému, tie gich w tom potwrditi, fe obrátil.

4. Odtud vdal fe do Prus, a tam nedale: fo od Fiſchhauſen Reměrní Oſſtjpy ho pos pichali, a zněbo Hlawu fťali. Telo paf ge: ho potom od těď Dohanů myfaupeno, a do Bnězna Polffeho, kdez byl Biſtupſtwj za: lozil, přenefíemo bylo: a on (poměrným oby: čegem mwěfu foho) m počet Swathch veden. ODOOOOOOOOOOOOODOOOOoOO

„Kapitola V. Prwnj m Čedád Boji Prawdy proti Papezſtwu Směbfomé. | Tet pracně Pohanſthch Power wydo— | bywſſi fe Ceffa Země, 8 Rimffhmi mál: X6. číti

12 Kap. V. Prwnj Čedů

čití začala. © Rebo prigawſſe Čedotve pr - vonj fivé Naboženítmi od Moramanů, a ti od Refů: a mezy tjm ofolo čafů, (gafž 3 Hyſtoryj známě geft) Biffup Rimffh nad ginymi Cyrkwemi pyfině panowati, a wſſe⸗ dy F tomu, aby gebo giž Modlářířě obnpčege a Geremonne | přígalí přimefti těl: Ptriſſlo k tomu, je y Čehn £ takowymz wecem nutil, nad gakhmiz negedněd pobožná myſl nemá: lo fe borffila, | Obamwlafitně, aby Latinffčho Gazyku pří Službah Božih všimali: aby fe Knezj neženjmali: g brzy potom, aby Mečeře Daně pod gednau vžímali. O čemž -co to. Hyftornjh | poznamenáno nachaͤzhme, tuto fe oznámí; proto, že to bylo to prronj Čechů zapálení, a gafo prwuj gifíry těd. wẽech, z kterhchj potom za čafu Husſowa, a dále, welkh wznikl oheň,

2. Léta 968, Kdyz Boleſlaw | pobožný, Biffupfiroj w Praze založil, a byl za Bi: ffupa zwolen, p ob Hattona Arcy = Biffupa Wobutféčho potwrzen, Dytmar z Země Saffé; | Papež Rimſth pkedepſal | formu, neb fpůfob, Služeb Chrkewnjch, | poručí, aby w ničemý od obyčegů a GCeremonyj p Zpěmů Rjimſthch, na žádnau ſtranu fe nev: chylowali. Kdez Cechowe, že gim vhjwaͤ⸗ Materſteho Gazyka odňato, welmi těžce neſli. A protož kdyg Dytmar. Biffup ge: gich hned toho Roku vmřel, a Wogtěd he

miſto

Důtťa s Papežem. 13

miſto gebo naſtaupiw, z pritiny protiwen⸗ ſtwi ob Pohanuͤ wzbuzeneho do Říma vftau: piti mufel: Poſlaͤni gfau do Řjma £ Dapes ší to Lětu 977 dwa Kněji, Bolehoft a My⸗ flibor, se čtormi ginhmi, Sřímanem, Roſy— ſlawem, Wugmjrem, a Jarkem, aby tam ne gen o na wraͤcenj Biffupa, ale y o na wraͤ⸗ cenj při Božih Sluzbach Materſteho gazy⸗ fa, gednali. Ktekjß čeho tebbaž od Dapeže dádali, še obdrželi, a že ob Biffupa Ceſteho Teſta Litaͤnya, | Fteraž poſawad zuſtaͤwaͤ, ſepſana byla, Hyſtorye fivědči.

3. Ale fdnž Potomkowè: pro prichaͤzegj⸗ eb z Rima čafté Bápowědi, zaſe Materſth gazyk opauſſteli, ftalo fe, že Wratiſſaw Knj—

že Teſte (agení pro ſwéè brdinýře ctnofti, a. —* Rjwſtemu | platné. flujby Kraͤ⸗ lowſtym tytulem poctěn byl) poſlaw Poſly do Rjma žádní, aby Rehok Sedmý Smobob Ceſthch, od ředřů geho ſlawnẽ obdrjanhch,

potrordil. Co zgednáno, to z Papejſtéè wedi znáti fe daͤwaä, Fteráš geſt napfáná m Haͤgkowẽ, na liſtu 136, to ta ſlowa:

Daně Biffup, Slujßebnjk Stužebnítů Bodich, Wratiſlawowi Knjjeti Ceſte⸗ mu pozdrawenj, a Apoſſtolſte Požehnání. Mezy ginymi wẽcmi a Jadoſtmi twa Powy⸗ ſſenoſt m Pſaͤnj ſwem žáda, aby wedle obyče: ge Slomanffého Gazyka v maš Služba Boži dala fe, k tomu A balí fivé pomolení.

47 M te:

14 Kap. V. Prwuj. Čechů

y wezyz Synu milý, že my nifterafž na žá: doſt twau nemůžeme naffeho m tom dáti po: wolenj. Nebo čaftofrat | rozmažugice Dj- fma Swatä nalézáme, že fe wſſemohauch⸗ mu Danu Bobu libilo, aby byla tagná a ne,

odewſſech, zwlaͤſſte hlaupegſſjſch, walcho⸗

waͤna. | Neb geftliže by tak obecně a zřetedl: odewſſech zpjwanaͤ a ſlyſſaͤna byla, fnabz by tudy m zlehčení a mW offflímoft rogjti mo: bla, aneb geſtlizeby od něfterhů proftředníh lidi nemobla wyrozumjna byti, ffrze to čafté - finffenj a rozgimání, a nedorozumění, mos bliby negach bludome fnadně mezy lidí Přigis ti, geſſtobh potom z frdcp gich těžce fe mohli wykokeniti. Zo zagifté za topmlumu nebub: še gſau nekdy žadnajchmu lidu fprofinemu Ofoby Duchownj mw. tom činili pomolenj. Takt geft ormffem, je za prwnj Cykwe ©, mnohá gfau býmala na jadoft vpřimeho a fproftného lidu pomwolenj, ale z toho mnoho alebo podázelo y Kacpřířeho, gefito. potom. koyz fe Rad Kreſtanſky rozmabal, a Gprfem Swataͤ Sřefťanífa fe aji vpewnila, znames natvffe, je gſau mnozh bludome z takowého fořene powolowaͤnj wyroſtli, s welikau tẽz⸗ foftj a praͤch byli na prawowaͤni a přetrho: mani. | Protož toho nenj, což fe žadá od lidu tvaffeho nerozumně: nebo to mocy Bo: ši a blähoſlaweneho Detra zapowjdäme: A tebe pro poctiwoſt Dana Boha Wſſemo— hauchho napomjnáme, aby tafomé marné

wſſe⸗

Puͤtka 8 Papeſem. 15 wſſetetnoſti wſſemi obydegi odporen byl, y prikazugeme. Dáno w Rimẽ Běta Páně 1079.

4. Ay ble, gak ſe Poklikka £ tomu Hrnch trefila! Ten zagiſte Rehor, ginač Hilde— brand, že byl Clowek bezboznh, Wrah, ČaroděgnjÉ, a mnohhch m Curopě Walef původ. náramně fffodný, wedj Hiſtorye. Čebož fe tedy dobrého od zloftí nadátí bp: lo? Wleť byl tehdaž čas newde čnoft Swěta treffati: byl Čad, mw němž mocné Djlo pod: - tvodů, gakz Apoſſtol předpoměděl (2